T+Z+I+K+I = TZIKI
Arte generativa
image-1

n0003 | trabalho 0003 | p5.js

image-1

n0004 | trabalho 0004 | p5.js

image-1

n0005 | trabalho 0005 | p5.js

image-1

n0006 | trabalho 0006 | p5.js

image-1

n0007 | trabalho 0007 | p5.js